Общи условия Facebook игра

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТЕГЛЕНЕ С НАГРАДИ

„МЕСЕЧНА ИГРА НА Arti.bg“, ПРОВЕЖДАНА ОТ „Атала Грийн” ЕООД ЗА ПЕРИОДА ОТ 12.10.2023г. ДО 11.11.2023г.

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ
 1. Организатор на тегленето с награди е „Атала Грийн” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206968618/Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. Петрич, ул Д-р Колинс 11, телефон за връзка 0878664444, уебсайт arti.bg
 1. Решението на „Атала Грийн” ЕООД за провеждане на тегленето с награди съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Организатора.
 1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ
 1. Периодът, в който участник, изпълнил условията за участие, ще може да се възползва от тегленето с награди, започва на 12.10.2023 г. и ще продължи до 11.11.2023 г., освен ако не са налице промени, съгласно т. 28 или т. 29. Това е последният ден, в който участниците могат да се възползват от тегленето с награди и е обвързващ за Дружеството.

II. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ

 1. Тегленето с награди се провежда на територията на България.
 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ
 1. Право на участие в тегленето с награди придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /Участник/, което изпълни условията, посочени в публикацията, предназначена за тегленето с награди на официалната Facebook страница на Организатора: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550841668576  периода 12.10.2023 г. – 11.11.2023 г. и е приело настоящите ОУ.

В случай че участник „хареса“ /натискайки бутона „Харесвам“/“Like”/ публикацията, предназначена за тегленето с награди на официалната Facebook-страница на Организатора, и/или публикува свой коментар, отговор или снимка на Facebook-страницата на “Атала Грийн“ ЕООД на адрес: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550841668576 , Организаторът ще счита, че участникът се е запознал с настоящите общи условия на тегленето с награди, че ги е приел и се е съгласил писмено с тях.

Всеки участник трябва да направи поръчка на сайта www.arti.bg на стойност над 50 лева, да коментира под поста с играта името на продукта който е закупил, да хареса фейсбук страницата Arti.bg /чрез натискане на бутона „Харесвам“/“Like”/ както и да Сподели публикацията /чрез натискане на бутона “Сподели”/”Share”/. След като получи (вземе) своята пратка в рамките на 24 часа ще му бъде изпратен автоматочно генериран идентификационен код за участие в играта.
Споделянето и харесването не трябва да са премахнати от участника на датата на тегленето.
Всеки участник следва да има постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване на територията на Република България.

 1. ПОДАРЪЦИ ОТ ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ
 1. Всеки участник, изпълнил условията на играта, участва в теглене за спечелване на ГОЛЯМАТА награда
 • 1 брой Роботик 2в1 Zeegma
 • 1 брой Кухненски робот червен Zeegma
 • 3 броя ваучери за отсъпка на стойност 50лв
 1. Печелившите ще бъдат избрани на случен принцип на 11.11.2023 г. (Събота)
 1. На 11.11.2023 г. ще се проведе теглене за наградите, на което ще бъдат изтеглени 5/пет/ от участниците, взели участие в играта, които ще спечелят 5 /пет/ брой от горепосочените награди.
 1. Печелившите от тегленето за наградите ще бъдат изтеглени чрез нарочна електронна система, която на произволен принцип ще определи имената им. Името или псевдонимите на печелившите, посочени във Facebook-профилите им, заедно с профилната им снимка, ще бъдат обявени в същия ден във Facebook-страницата на Организатора – на адрес : https://www.facebook.com/profile.php?id=61550841668576.
 1. Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на печелившите участници.
 1. Всеки от участниците може да спечели само една от горепосочените награди.
 1. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящото теглене награди.
 1. Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта, а наградите се изпращат на адреса, предоставен от съответния спечелил.
 1. След обявяване на печелившите на Фейсбук страницата на Организатора, за да получи наградата си всеки спечелил трябва да предостави своите име, фамилия и адрес за получаването й и телефон за контакт чрез нарочен формуляр на Организатора, предоставен от последния на лично съобщение. В случай че спечелил участник не попълни формуляра в рамките на 5 работни дни от официалното обявяване на печелившите участници, той губи правото си да получи спечелената награда, а Организаторът има право да изтегли нов участник на негово място.
 1. Организаторът не носи отговорност за предоставяне или съхраняване на награда на участник, който не е предоставил адрес за доставка на наградата чрез попълване на формуляра в горепосочения срок. В случай че на посочения от спечелилия участник адрес няма лице, което да приеме спечелената награда, съответната награда ще се съхранява в централния офис на Организатора, посочен по-горе в настоящите общи условия. В този случай спечелилият участник ще има възможност да се свърже с Организатора посредством фейсбук съобщение в срок от 5 работни дни от деня, на който не е бил намерен, за да потвърди ден и час, в който ще бъде на разположение, за да я приеме. В случай че спечелилият участник не направи това съгласно посочените условия или при повторното изпращане на наградата на посочения от него адрес отново не бъде намерено лице, което да я приеме, той губи право си да я получи.
 1. Организаторът на тегленето с награди не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефон за връзка.
 1. ПУБЛИЧНОСТ НА ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ
 1. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на кампанията на Facebook-страницата на Организатора на адрес : https://www.facebook.com/profile.php?id=61550841668576, където всеки заинтересован следва да се запознае с тях.
 1. Печелившите в тегленето с награди могат да бъдат помолени да участват в промоционални събития и публикации в медиите. Отказът им няма да доведе до загуба на правото да получат награда.

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ

 1. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в тегленето с награди. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в тегленето за наградите при нарушаване на което и да било от условия за провеждането му или при опит за получаване на награда чрез измама.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Тегленето с награди се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни.

Организаторът обработва личните данни на участника на договорно основание, възникнало с приемането на настоящите Общи условия. Ако участникът желае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, може отправи искане до Организатора като му изпрати лично съобщение чрез Facebook-страницата на Организатора или имейл на адрес artibginfo@gmail.com . В случай че участникът пожелае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, Организаторът ще бъде възпрепятстван да включи участника в тегленето за наградите и да му връчи спечелената награда.

Участникът има право на безплатен достъп, коригиране или изтриване на личните му данни или ограничаване на обработването им, като отправи искане на посочения по-горе имейл или чрез съобщение на Facebook-страницата на Организатора. Участникът има право и на преносимост на личните му данни, като изисква те да бъдат предоставяни в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на него, така и на посочено от него лице или организация.

 1. За целите на провеждането на тегленето с награди, определянето на печелившите участници и връчването на наградите, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама, Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците:

имена или псевдоним, посочен във Facebook-профила им;

профилна снимка;

снимки, публикувани на Facebook-страницата на “Атала Грийн“ ЕООД на адрес: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550841668576;

име и фамилия, посочени от печелившите с цел да бъде връчена наградата им;

адрес, посочен от печелившите, на който да бъде връчена наградата им;

телефон за контакт, предоставен от печелившите с цел да бъде връчена наградата им.

 1. Организаторът ще предостави името, фамилията, адресът и телефонният номер, получени от печелившите участници, на куриер или пощенски оператор с цел изпращане на техните награди.
 1. Организаторът ще обработва и съхранява имената фамилиите, адреса за връчване на наградата и телефона за контакт на печелившите участници в срок от 30 /тридесет/ работни дни след приключване на тегленето с награди, след което ще бъдат унищожени. Всички останали лични данни, публикувани лично от участниците на Facebook-страницата на “Атала Грийн“ ЕООД на адрес: : https://www.facebook.com/profile.php?id=61550841668576, ще бъдат обработвани в сроковете за обработка на лични данни съгласно Политика за данните на Facebook, достъпна на следния адрес: https://bg-bg.facebook.com/about/privacy/update.
 1. Организаторът може да има достъп до лични данни, предоставена на Facebook-профила на участниците, в зависимост от настройките и ограниченията за публичност на профилите си, които те сами са определили. Тези лични данни няма да бъдат обработвани от Организатора по никакъв начин.
 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ
 1. Организаторът има неотменимото право да прекрати тегленето с награди по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на тегленето с награди, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и които не могат да бъдат отстранени от Организатора.
 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 1. Организаторът си запазва правото по своя преценка да изменя и допълва настоящите общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички участници съобразно раздел VI. Публичност на тегленето с награди.
 1. Всяка една промяна на сроковете за теглене на наградите и предоставянето им ще бъде надлежно публикувана на Facebook-страницата на Организатора на адрес : https://www.facebook.com/profile.php?id=61550841668576.
 1. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в тегленето с награди се решава по взаимна уговорка.